Archiwum kategorii: cena enegii

Cena energii elektrycznej.

Cena energii elektrycznej jest jednym z ważniejszych czynników kosztotwórczych i tym samym zbyt wysokie wzrosty cen energii mogą doprowadzić do utraty konkurencyjności lub wręcz do bankructwa firmy.

W ostatnich miesiącach obserwowaliśmy potężne wzrosty cen energii elektrycznej (wzrosty dochodziły nawet do 100 % wartości energii elektrycznej z 2017 roku), na które składa się wiele czynników (polityczne, strukturalne, gospodarcze). Struktury miksu energetycznego nie da się zmienić w ciągu roku, czy nawet pięciu lat.

Aktualnie pojawia się pytanie, jaka cena energii powinna obowiązywać w przemyśle oraz jaka powinna być oferowana dla gospodarstw domowych?

Jeśli popatrzymy na ceny energii obowiązujące w krajach UE, to w przypadku biznesu w większości krajów otaczających Polskę występują niższe ceny energii elektrycznej (średnia europejska w drugim kwartale 2018 roku to 43,8 EUR/MWh, dane z raportu European Commision, Quarterly Report on European Electricity Markets).

W drugim kwartale 2018 roku, nawet w Niemczech energia elektryczna oferowana firmom była znacznie poniżej ceny występującej na Towarowej Giełdzie Energii (ok. 30 % taniej niż w Polsce).

W przypadku gospodarstw domowych sytuacja w 2018 roku nie wyglądała w Polsce tak źle na tle państw sąsiednich, jednakże w sytuacji gdyby cena energii miała wzrosnąć o 25 %, to wtedy znacząco pogorszyły by się warunki życia polskich rodzin (średnia europejska w drugim kwartale 2018 roku to 20,9 EUR/MWh, dane z raportu European Commision, Quarterly Report on European Electricity Markets).

Chcąc odpowiedzieć na pytanie o wysokość cen energii elektrycznej (firmy i gospodarstwa domowe), warto spojrzeć na ceny energii elektrycznej występujące w krajach europejskich (szczególnie znajdujące się na podobnym poziomie rozwoju).

Aktualnie cena energii elektrycznej występująca na Towarowej Giełdzie Energii to poziom 259 PLN/MWh (59,5 EUR/MWh), czyli obserwujemy dalsze wzrosty cen energii elektrycznej (rynek hurtowy). Realny poziom cen hurtowych energii elektrycznej to 200 – 240 PLN/MWh i takiego poziomu powinniśmy się spodziewać na najbliższe 2 – 3 lata.

W przypadku pojawiania się niebezpiecznych trendów rozwoju cen energii elektrycznej warto rozważyć częściowe otwarcie rynku na energię elektryczną produkowaną w innych krajach, tak aby nie zaburzyć konkurencyjności polskich firm oraz aby nie pogorszyć poziomu życia polskich rodzin.

Rewolucja energetyczna

Wraz z postępem technologicznym występujacym w elektronice następuje stałe zmniejszane się zużycia energii elektrycznej. Staje się to możliwe dzięki stałej miniaturyzacji elektroniki (aktualnie obecna jest technologia 45/32 nm to ponad 780 milionów tranzystorów, a na początku ery mikrokomputerów – początek lat 70 ubiegłego wieku – dominowała technologia 10 mikrometrów co odpowiadało ok. 3.500 tranzystorom).

Postęp technologiczny w elektronice

Dzięki miniaturyzacji maleje zużycie energii elektrycznej przez elektronikę, co wprost przekłada się na spadek zużycia energii urządzeń powszechnego użytku.
W praktyce postęp dotyczy wszystkich urządzeń i sprzętu elektronicznego występującego w gospodarstwie domowym. Przy czym z jednej strony oszczędności wynikają ze zmniejszonego zużycia energii elektrycznej przez elektronikę, ale z drugiej strony to właśnie dzięki elektronice jesteśmy w stanie dokładniej sterować pracą urządzeń powszechnego użytku (włączać, wyłączać, sterować elementami wykonawczymi urządzenia).

Postęp technologiczny w elektronice

Największy skok technologiczny w obszarze zużycia energii elektrycznej nastąpił w dziedzinie źródeł światła – wraz z rozwojem oświetlenia LED. Obecnie oświetlenie LED coraz szerzej wchodzi do naszych domów, a ponadto znajduje także coraz szersze zastosowanie w oświetleniu samochodów, ulic, czy bilbordów reklamowych. Oświetlenie LED przełożyło się również na spadek zapotrzebowania na energię odbiorników telewizyjnych (wcześniej pracowały one na lampach kineskopowych, obecnie to matryca diód LED, która do wyświetlenia obrazu potrzebuje zdecydowanie mniej energii elektrycznej).

Postęp technologiczny w elektronice

Również postęp w dziedzinie komputerów przynosi stały spadek zapotrzebowania na energię elektryczną. Pierwsze komputery stacjonarne to oprócz obudowy – w której znajdowała się jednostka centralna – również monitor z lampa kineskopową. Dzisiaj coraz mniej komputerów posiada tradycyjne dyski twarde, które również pobierają stosunkowo dużo energii podczas swojej pracy (generalnie unika się stosowania części mechanicznych). Dyski twarde zastępowane są przez miniaturowe pamięci półprzewodnikowe.
Najnowszą odmianą komputerów personalnych to tablety oraz smartfony, które dzięki swojej wielkości można mieć zawsze przy sobie – mogą one być ładowane przenośnymi ładowarkami solarnymi, które nie potrzebują dostępu do sieci elektroenergetycznej.

Korzystając z dobrodziejstw jakie niesie ze sobą postęp w dziedzinie elektroniki, przeciętna rodzina jest w stanie zaoszczędzić w ciągu roku ponad 50 % pierwotnej wartości zużycia energii elektrycznej (ponad 1 MWh w roku). Przy liczbie gospodarstw w Polsce wynoszącej 13.500.000 (dane za rok 2011), oszczędności energii elektrycznej mogą sięgnąć nawet 15.000 GWh w skali roku, co odpowiada 10% zużycia energii elektrycznej w Polsce (w ostatnich latach krajowe zużycie energii elektrycznej przekroczyło wartość 150.000 GWh).

Postęp energetyczny przyczynia się także do ciągłego spadku zużycia energii elektrycznej, który już w niedługiej przyszłości może się przełożyć na stopniowe zmniejszanie się globalnego zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce, w szczególności występującego wśród gospodarstw domowych. Podobne trendy obserwuje się również w krajach wysokorozwiniętych, jak chociażby w Niemczech, gdzie do kilku lat obserwuje się spadek zużycia energii elektrycznej (częściowo za ten spadek odpowiadają wzrosty cen energii elektrycznej). Mniejsze zużycie energii elektrycznej to jednocześnie niższe rachunki, co jest szczególnie istotne w krajach o wysokim udziale kosztów energii w budżecie domowym.

Postęp technologiczny w elektronice

W przyszłości wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną może wystąpić w sytuacji znaczących przyrostów liczby samochodów elektrycznych poruszających się po naszych drogach (doskonale wpisują się w rozwój energetyki prosumenckiej pochodzącej z odnawianych źródeł energii elektrycznej, takich jak fotowoltaika).

Finansowanie inwestycji OZE

Każda inwestycja, również związana z budową instalacji OZE, wymaga posiadania kapitału własnego lub uzyskania źródła finansowania. W tym drugim przypadku mogą występować różne źródła kapitału (m.in. banki, instytucje finansowe, fundusze), przy czym podstawowym warunkiem podjęcia rozmów w tej sprawie jest posiadanie wiarygodnego biznes planu, który w wiarygodny sposób będzie w stanie pokazać wielkość przychodów generowanych przez instalację OZE w dłuższym horyzoncie czasowym. Koszty z kolei dzielą się przede wszystkim na dwie grupy:
koszty inwestycji (budowa instalacji OZE wraz z systemem nadzoru oraz przyłączenia do sieci elektroenergetycznej)
koszty operacyjne funkcjonowania instalacji OZE (podatki, opłaty, remonty, nadzór, koszty materiałów podstawowych).

Określenie kosztów operacyjnych możliwe jest do wykonania ze stosunkową dużą dokładnością, natomiast wielkość przychodów zależy od systemu wynagradzania za wyprodukowany przez instalację OZE prąd elektryczny.

Finansowanie inwestycji OZE

Na wynik finansowy producenta energii ze źródeł odnawialnych duże znaczenie ma również stopień wykorzystania energii wytworzonej z tego źródła (ile godzin w roku źródło energii odnawialnej będzie w stanie produkować i sprzedawać energię elektryczną do sieci elektroenergetycznej).

W Europe istnieją trzy zasadnicze systemy wynagradzania producentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych:
system taryf stałych energii elektrycznej tzw. “feed in tarif” – (obowiązuje na określony okres przy stałej cenie energii elektrycznej sprzedawanej w tym okresie i może ulegać dopasowaniu wraz ze zmianą osiąganej wartości celów produkcji energii elektrycznej z OZE). System “feed in tarif” musi mieć stworzone źródło stałego pokrywania różnicy kosztów energii elektrycznej w stosunku do poziomu taryfy stałej (przez cały okres finansowania) i najczęściej różnica ta ponoszona jest przez odbiorcę energii elektrycznej. System jest mało elastyczny, jednakże korzystny zarówno dla inwestora, jak również dla instytucji finansującej (gwarantuje stały poziom przychodów).
system zielonych certyfikatów – bazujący na obowiązku korzystania przez uczestników rynku energii (producentów, operatorów sieci lub konsumentów) z odnawialnych źródeł energii elektrycznej na z góry określonym poziomie. Obok poziomu udziału energii odnawialnej funkcjonują również certyfikaty pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych, które producenci zielonej energii mogą sprzedawać na rynku energii (uzyskując w ten sposób wsparcie finansowe). System wymaga ciągłego nadzoru i niesie ze sobą duże ryzyko dla instytucji finansującej oraz inwestora (mogą wystąpić okresowe problemy z płynnością z powodu nagłego spadku wartości zielnych certyfikatów).
system dopłat do inwestycji OZE – ceny energii elektrycznej ustalane są przez rynek, natomiast inwestor otrzymuje dopłatę do budowy instalacji OZE w formie dotacji (koszty operacyjne musi pokrywać z bieżących przychodów). System ten w najmniejszym stopniu wpływa na wzrost kosztów energii elektrycznej, a jego źródłem finansowania mogą być kapitał własny oraz dotacje wynikające z korzystania ze środowiska lub dotacje pochodzące od uczestników rynku. Dzięki ograniczeniom rocznej sumy dopłat system pozwala na doskonały nadzór nad rozwojem rynku (oraz na ewentualne szybkie korekty celów). Wysokie obciążenia fiskalne oraz cena rynkowa energii będąca głównym przychodem mogą bardzo znacząco wpływać na poziom rentowności oraz okres zwrotu inwestycji OZE.
system zwolnień podatkowych oraz ulg – obejmuje zwolnienia z płacenia różnych podatków oraz odciężenie inwestora z konieczności ponoszenia kosztów prowadzenia pełnej dzialalności gospodarczej. Najczęściej towarzyszy jednemu z wyżej wymienionych systemów, którego jest tylko uzupełnieniem.

Finansowanie inwestycji OZE

W zależności od polityki energetycznej i środowiskowej krajów wdrażających system finansowania instalacji OZE oraz od posiadanych zasobów możliwe jest dopasowywanie poziomu wsparcia wraz ze zmianą sytuacji na rynku energii elektrycznej. Ponadto różne źródła energii odnawialnej mogą mieć różne poziomy oraz formę dopłat, co może przekładać się na różną stopę zwrotu (czy to w formie stawek płaconych za wyprodukowaną energię elektryczną, czy też wynikających z różnego poziomu dopłat do inwestycji).

System wsparcia instalacji OZE jest niezbędny z uwagi na wielkość działalności gospodarczej, ponieważ koszty stałe prowadzenia działalności są stosunkowo wysokie w stosunku do mocy i jednocześnie przychodów uzyskiwanych z takiej instalacji (w porównaniu do energetyki konwencjonalnej).

Finansowanie inwestycji OZE

Analiza zużycia energii elektrycznej

Przeprowadzenie analizy zużycia energii elektrycznej gospodarstwa domowego jest jednym z podstawowych kroków przy projektowaniu systemów fotowoltaicznych pracujących w układzie “off-grid”. Układy takie z jednej strony kumulują energię elektryczną w momencie występowania optymalnych warunków nasłonecznienia, a z drugiej strony oddają energię elektryczną w czasie występowania na nią zapotrzebowania.

 Analiza zużycia energii elektrycznej

Najczęściej do wykonania takiej analizy stosuje się mierniki zużycia energii elektrycznej, które umieszcza się w gniazdku elektrycznym i następnie podłącza się za ich pośrednictwem obiorniki energii elektrycznej mierząc na przestrzeni całego dnia energię przez nie pobieraną (lodówka, pralka, telewizor, ładowarka telefonu komórkowego, itd.). Ważne przy tym jest, aby pomiary odzwierciedlały dziennie zapotrzebowanie na energię elektryczną w różnych porach roku. .

Celem przeprowadzenia takich pomiarów jest ustalenie dziennego zapotrzebowania na energie elektryczną, które następnie bilansuje się z ilością energii elektrycznej generowaną przez instalację fotowoltaiczną. To właśnie ta analiza pozwala nam m.in. na określenie wielkości zapotrzebowania na energię elektryczną i tym samym na określenie mocy przyszłej instalacji fotowoltaicznej, a z drugiej strony – biorąc pod uwagę wymagane bezpieczeństwo zasilania – pozwala na określenie niezbędnej pojemności baterii akumulatorów.

Podczas przeprowadzania analizy można rozbić nasze zapotrzebowanie na energię elektryczną prądu stałego i prądu zmiennego (instalacje fotowoltaiczne generują bezpośrednio prąd stały). Ma to znaczenie w sytuacji gdy w gospodarstwie domowym posiadamy odbiorniki zarówno prądu stałego, jak i zmiennego (każda transformacja prądu stałego na zmienny pociąga za sobą występowanie strat energii, dlatego czasami opłaca się zastosowanie odbiorników energii elektrycznej pracujących na prądzie stałym).

Analiza zużycia energii elektrycznej ułatwia nam również podjęcie działań zmierzających do optymalizacji zużycia energii elektrycznej poprzez wyeliminowanie zbyt energochłonnych odbiorników energii elektrycznej lub zastąpienie ich bardziej oszczędnymi.

Warto przeprowadzić taką analizę zużycia energii elektrycznej w każdym gospodarstwie domowym, ponieważ nakłady poniesione w wyniku działań optymalizacyjnych zwracają się w stosunkowo krótki czasie.

 Analiza zużycia energii elektrycznej

Optymalizacja zużycia energii elektrycznej

Zużycie energii w gospodarstwie domowym uzależnione jest w pierwszej kolejności od wielkości gospodarstwa domowego, następnie od rodzaju i zastosowania wyposażenia elektrycznego oraz od klasy jego efektywności energetycznej.

Parametrem doskonale opisującym poziom zużycia energii elektrycznej przez wyposażenie domowe jest klasa efektywności energetycznej, która za pomocą liter od A do G, opisuje wielość zużycia energii elektrycznej, przy czym klasa A umieszczona na zielonym pasku oznacza urządzenie najbardziej efektywne, a klasa G umieszczana na czerwonym pasku najmniej efektywne. Klasy energetyczne określa się na podstawie stosunku rocznego zużycia energii przez dane urządzenie do standardowego zużycia energii przez tego typu urządzenia określonego odpowiednimi przepisami.

Wraz z postępem technologicznym następuje ciągle obniżanie zużycia energii elektrycznej przez różnego rodzaju odbiorniki i dlatego warto ten element brać pod uwagę podczas dokonywania zakupów.

Optymalizacja zużycia energii elektrycznej

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny typowa polska rodzina zużyła ok. 2.300 kWh w ciągu roku (dane za rok 2009) co przy cenie na poziomie 0,6 PLN/kWh daje roczny koszt energii elektrycznej w wysokości 1.380 PLN (ok. 115 PLN/miesięcznie).

Decyzje które podejmujemy w zakresie zakupu odbiorników energii elektrycznej wprost przekładają się na stan budżetu domowego, dlatego zawsze warto mieć na uwadze jakimi parametrami elektrycznymi cechuje się używany przez nas sprzęt (pośrednio mówi o tym klasa energetyczna, chociaż lepszym parametrem jest podane na etykiecie roczne zużycie energii elektrycznej).

Zapraszamy do skorzystania z kalkulatora kosztów zużycia energii elektrycznej kalkulator kosztów energii elektrycznej.

Interesujący przypadek pracy różnych urządzeń w gospodarstwie domowym dotyczy trybu czuwania, dla którego z uwagi na całoroczne podłaczenie odbiornika do źródła energii elektrycznej zużycie enegii elektrycznej w trybie czuwania może przekroczyć wartość zużycia energii elektrycznej związanej z właściwą pracą (co prawda w trybie czuwania zużycie energii jest niewielkie – zwykle nie przekracza 5 W, najczęściej mieści się w granicach 0,5 – 2 W – jednakże kumulując się przez cały rok może osiągnąć stosunkowo znaczące wartości).

Ponieważ okres pracy i moc odbiorników energii elektrycznej wprost przekładają się na wysokość płaconych rachunków za energię elektryczną, dlatego warto mieć na uwadze fakt, że nowoczesne urządzania potrafią zmniejszyć zużycie energii gospodarstwa nawet o 70 % (tym samym rocznie typowa polska rodzina jest w stanie zaoszczędzić nawet 1.000 PLN, realnie ok. 500 PLN).

Podczas zakupu wyposażenia gospodarstwa domowego warto zwrócić uwagę aby posiadały one przynajmniej klasę energetyczną A (lepiej klasy energetyczne A+ lub A+++, które pojawiły się w związku z dalszym postępem technologicznym).

Optymalizacja zużycia energii elektrycznej

Jednym z narzędzi pozwalających na optymalizację kosztów zużycia energii elektrycznej (wielkość zużycia pozostaje na tym samym poziomie) są programowalne sterowniki zarządzające pracą odbiorników elektrycznych.

Pozwalają one na zaprogramowanie czasów właczania i wyłącznia odbiorników podłączonych za ich pośrednictwem do gniazka elektrycznego. Możliwe jest zaprogramowanie włączania urządzeń dla pojedynczych dni w tygodniu i w róznych porach dnia (włączanie i wyłaczanie odbywa się z dokładnościa do 1 minuty).

Dzięki takiemu rozwiązaniu możmy włączać różne urządzenia w okresie trwania 2 taryfy (dotyczy odbiorników, dla których nie jest istotna godzina włączania, np. piec elektryczny, wentylator, rekuperacja czy bojler elektryczny) i dzięki temu uzyskujemy oszczędności kosztów na naszych rachunkach za energię elektryczną.

Optymalizacja zużycia energii elektrycznej

Koszty energii elektrycznej.

Energia elektryczna jest towarem tak samo jak lodówka, pralka, czy chleb, a z drugiej strony ma ona specjalne znaczenie z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Energia elektryczna jest kupowana zarówno przez pojedyncze gospodarstwo domowe, jak również przez firmy, instytucje państwowe, szpitale, szkoły czy całe miasta lub gminy. Tym samym energia elektryczna ma swoją wartość, a w wielu przypadkach jest wręcz bezcenna i dopiero sytuacje awaryjne pozwalają na jej dostrzeżenie.

Koszty energii elektrycznej

Praktycznie dzisiaj trudno nam jest sobie wyobrazić sytuacje, w której nie będziemy mogli skorzystać z dobrodziejstwa jakim jest energia elektryczna.
Podlega ona tym samym prawom podaży i popytu co inne towary oferowane na rynku, przy czym cena sprzdawanej energii elektrycznej w warunkach Polski uzależniona jest różnych czynników zewnętrznych, w szczególności:
ceny energii na Towarowej Giełdzie Energii,
wielkości zapotrzebowania na energię elektryczną (rocznego zużycia energii),
wielkości napięcia zasilającego (im niższe, tym droższa jest energia elektryczna)
kosztów dystrybucji (zależne głównie od odległości od źródła oraz od ilości zużytej energii elektrycznej),
pory dnia (z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości dostaw energii w różnych porach dnia, kiedy występują wzrosty lub spadki zapotrzebowania, muszą być podejmowane specjalne działania stabilizujące siec energetyczną mające na celu zapobiegnięcie blackout-u – szerokiej awarii zasilania).

Koszty energii elektrycznej

W zależności od rodzaju odbiorcy cena energii ustalana jest przez rynek (podmioty prowadzące działalność gospodarczą), lub Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE, który ustala zarówno ceny energii, jak również pozostałe narzuty kosztów energii dla gospodarstw domowych, w tym opłatę dystrybucyjną).

W praktyce cena energii elektrycznej oraz opłata dystrybucyjna stanowią prawie 80 % kosztów energii, dlatego jedną z możliwości obniżenia kosztów energii elektrycznej jest produkowanie jej w miejscu wytworzenia ? taką możliwość mamy dzięki źródłom prosumenckim, bazujących głównie na źródłach energii odnawialnej.

Energia elektryczna może być wytwarzana przez wiele różnych podmiotów występujących na rynku, które do jej produkcji wykorzystują rożne źródła energii (głównymi źródłami są węgiel, gaz, słońce, wiatr).

Ważnym elementem jest struktura kosztowa produkcji energii elektrycznej, która mówi o tym, że o ile dzisiaj koszt wytworzenia energii w elektrowni fotowoltaicznej jest wyższy niż w elektrowni konwencjonalnej, to już po okresie jej spłacenia (obecnie jest to okres ok. 12 – 15 lat) znacząco spadnie i to właśnie dzięki temu spadkowi będziemy w stanie uzyskiwać tanią energię elektryczną. Jest to o tyle ważne, że oferowany dzisiaj osprzęt – w szczególności moduły fotowoltaiczne – mogą pracować przez okres 20-25 lat (tyle wynosi gwarancja wydajności oferowana przez producentów modułów fotowoltaicznych).

Koszty energii elektrycznej

Prosument, czyli świadomy i aktywny konsument.

Prosument to klient, który jest jednocześnie producentem i wytwórcą energii elektrycznej lub cieplnej. Ważne przy tym jest, że klient taki jest w stanie obniżyć koszty związane z przesyłem enegii na duże odległości (produkcja i zużycie energii elektrycznej lub cieplnej odbywa się w jednym miejscu).

Prosument

Pojęcie “prosument” pojawiło sie na określenie klienta, który wprowadzając w swoim najbliższym otoczeniu nowoczesne rozwiązania technologiczne z jednej strony uzyskuje wymierne korzyści w formie obniżenia bieżących wydatków na zużycie energii elektrycznej, cieplnej, czy wody, a z drugiej strony jest takim pionierem w działaniach racjonalizujących ich wykorzystanie.

Działania prosumenckie mogą być realizowane w następujących obszarach:
produkcja energii elektrycznej w mikroelektrowniach (wiatrowe i/ lub fotowoltaiczne),
– zastosowanie energooszczędnych odbiorników energii elektrycznej,
– produkcja energii cieplnej (kolektory słoneczne lub pompa ciepła),
odzysk ciepła w instalacjach wentylacyjnych,
– kontrola i usuwanie źródeł strat mediów (energii, ciepła, wody),
izolacja termiczna budynku mieszkalnego, zmniejszająca straty energii traconej bezpowrotnie,
– zastosowanie automatycznych systemów regulacyjnych, dopasowujących zużycie mediów do bieżących potrzeb.

Prosument

W obszarze korzystania z różnych mediów występują duże możliwości oszczędności kosztów, co przy rosnących cenach nośników energii, ciepła i wody jest szerokim polem do zagospodarowania dla każdego konsumenta. Zastosowanie inwestycji oraz działań prosumenckich może prowadzić do znacznego ograniczania kosztów co wprost przekłada się na ilość funduszy pozostających do dyspozycji konsumenta na koniec każdego miesiąca. Dlatego przy rosnących cenach wszystkich mediów tak ważne jest, aby świadomie z nich korzystać, a oszczędności dzięki wprowadzaniu tego typu działań mogą sięgać kilku, czy nawet kilkunastu tysięcy tysięcy w skali roku (w zależności od wielkości zużycia mediów, oszczędności mogą osiągnąć poziom 50 % pierwotnej wartości wydatków).

Prosument