Archiwum kategorii: Zanieczyszczenie powietrza

Emisja CO2.

CO2 jest głównym składnikiem gazów powstających w wyniku spalania różnego rodzaju paliw, w szczególności stałych. Oczywiście CO2 powstaje również podczas oddychania każdego mieszkańca naszej planety, jednakże to przemysł jest odpowiedzialny za stały wzrost emsji CO2 na świecie.
Koncentracja CO2 w powietrzu atmosferycznym zależna jest w pierwszej kolejności od pory roku, a z drugiej strony notuje się podwyższoną koncentację w obszarach miejskich.

Emisja CO2

Koncentracja CO2 wynosi średnio ok. 390 ppm (part per million) i stanowi śladowy udział w powietrzu atmosferycznym.
W pomieszczeniach mieszkalnych koncentracja CO2 może być nawet 10 krotnie wyższa i jako ilość graniczna, którą człowiek może przyjąć bez ujemnych skutków przyjmuje się 0,5% w ciągu dnia. W wyniku przyjęcia zwiększonej dawki CO2 przez człowieka, w pierwszej kolejności zmuszeni jesteśmy do zwiększonej częstotliwości oddychania, a ponadto mogą pojawić się bóle głowy, przyspieszenie rytmu serca oraz utrata świadomości. Przy koncentracji CO2 na poziomie 8 % w ciągu 30-60 minut następuje śmierć człowieka.

Oczywiście w atmosferze ziemskiej stężenie CO2 nie zagraża bezpośrednio życiu człowieka, jednakże jego wzrost prowadzi do powstawania efektu cieplarnianego (będącego wynikiem zatrzymywania promieniowania cieplnego emitowanego przez ziemię). CO2 jest jednym z kilku gazów, które przyczyniają się do powstawania efektu cieplarnianego i którego limity emisji ustalono w protokole z Kyoto w 1997 roku: Konferencja w Kyoto.

Polska w 2011 roku plasowała się na 19 miejscu na świecie pod kątem wielkości emisji CO2 i w ciągu ostatnich 20 lat zanotowała nieznaczny spadek emisji o prawie 9 % (źródło:CERINA Plan).

Emisja CO2

Największy udział w powstawaniu CO2 ma spalanie paliw stałych, a w szczególności węgla kamiennego i brunatnego. Istotne źródła CO2 to również motoryzacja oraz ruch lotniczy. Ponadto znacznym źródłem CO2 jest również hodowla bydła (w szczególności krów), które oprócz znacznej emisji CO2 są również źródłem metanu (metan jest dużo groźniejszym związkiem od CO2 – przyczyniającym się do powstawania efektu cieplarnianego).

CO2 powstaje również w procesie produkcji ogniw fotowoltaicznych (w szczególności przy produkcji kryształów krzemu oraz związków wykorzystywanych w budowie ogniw fotowoltaicznych) oraz innych źródeł OZE (nawet wiatraków), przy czym podobnie jak w przypadku fotowoltaiki ma to miejsce podczas produkcji wyposażenia i ilości CO2 są stosunkowo niewielkie.

Emisja CO2

Inwestycja w zdrowie – OZE?

W okresie od października do kwietnia każdego roku występują olbrzymie problemy z jakością powietrza, które w dużej mierze związane są ze spalaniem paliw stałych.

Szczególnie widoczne jest to w takich parametrach powietrza jak stężenie pyłu zawieszonego (PM10) oraz (PM2,5). W najbardziej uciążliwych okresach przekroczenie norm wynosi 300% i więcej.

Inwestycja w zdrowie

Jak wykazują badania pyły stanowią poważny czynnik chorobotwórczy, osiadając na ściankach pęcherzyków płucnych powodują podrażnienie naskórka i śluzówki, zapalenie górnych dróg oddechowych oraz wywołują choroby alergiczne, astmę, nowotwory płuc, gardła i krtani.

Więcej na temat skutków długookresowego oddziaływania pyłu zawieszonego na organizm ludzki można przeczytać pod adresem:
www.airqualitynow.eu.

Liczba dni w roku 2012 w czasie których występowało przekroczenie normy pyłu zawieszonego (PM10) o ponad 100% (dane obliczone na podstawie Śląskiego Monitoringu Powietrza):
Bielsko-Biała – 61
Cieszyn – 42
Częstochowa – 48
Dąbrowa Górnicza – 66
Gliwice – 123
Katowice – 139
Rybnik – 127
Sosnowiec – 114
Tychy – 98
Wodzisław – 139
Zabrze – 137
Złoty Potok – 39
Żywiec – 129

Można się zastanawiać, jak duży jest udział motoryzacji oraz przemysłu w tym problemie, jednakże niestety tak duże i częste przekroczenia norm pojawiają się wyłącznie w okresie zimowym (w mniejszym stopniu również wiosennym i jesiennym, przy dużych spadkach temperatur zewnętrznych).
Przypuszczenia te potwierdzają dane zbierane przez Portal www.eea.europa.eu, wg którego spalanie paliw ma największy udział w powstawaniu pyłu zawieszonego w Europie (w Polsce udział ten jest jeszcze wyższy od średniej europejskiej, z uwagi na strukturę paliwową występująca przy ogrzewaniu budynków).

Inwestycja w zdrowie

Dodatkowo wraz ze spadkiem temperatur zewnętrznych pogarsza się stan
otaczającego nas powietrza (zwiększa się ilość spalanych paliw stałych
zarówno w piecach gospodarstw domowych, jak również w energetyce zawodowej). Tym samym mieszkańcy coraz bardziej odczuwają tego skutki, czego wynikiem są coraz częściej pojawiające się problemy ze zdrowiem.

Rozwiązaniem tego problemu z jednej strony może być stosowanie
energooszczędnych technologii w budownictwie, a z drugiej strony powszechniejsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii takich jak:
pompy ciepła,
instalacje solarne (grzewcze),
instalacje fotowoltaiczne.

Szczególnie jest to istotne w obszarach silnie zurbanizowanych, gdzie ilość emitentów na km2 jest olbrzymia i gdzie tym samym powietrze jest najbardziej zanieczyszczone.

Źródło danych: www.stacje.katowice.pios.gov.pl.

Inwestycja w zdrowie