Aukcje energii elektrycznej OZE

1 listopada, 2019   /   : PROSUN  / Kategorie :  aukcje energii

Zgodnie z art. 78 ust. 6 ustawy o odnawialnych źródłach energii Prezes URE (Urzędu Regulacji Energetyki) ma obowiązek ogłoszenia aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Aukcje na sprzedaż energii elektrycznej skierowane są do wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, którzy w odróżnieniu do Prosumentów za każdy wytworzony 1 MWh otrzymają uzgodnioną w akcjach cenę sprzedaży.

Ogłoszenia o aukcji energii z OZE publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki podając informacje o typie oraz parametrach danej aukcji, a także informację o miejscu i sposobie składania ofert.

Regulamin przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii OZE dostępny jest na stronie internetowej URE.

W aukcjach będą mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii, którzy uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji, o którym mowa w art. 76 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Kalkulatory dla instalatorów fotowoltaiki

W ogłoszonych przez URE aukcjach mogą brać udział wytwórcy energii elektrycznej pochodzącej z różnych źródeł, w szczególności:
-> wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego,
-> wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na lądzie,
-> wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji,
-> wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, w tym w wysokosprawnej kogeneracji,
-> wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków lub rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji,
-> stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji,
-> stanowiących układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji,
-> stanowiących instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji,
-> stanowiących dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego,
-> wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej,
-> wykorzystujących wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej,
-> wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej,
-> wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu do wytwarzania energii elektrycznej.

Zwykle aukcje pogrupowane są wg. wielkości źródła energii elektrycznej (do 1 MW, oraz powyżej tej wartości), a ponadto aukcje mogą być skierowane do źródeł istniejących oraz dopiero planowanych do wybudowania.

Podczas aukcji energii najważniejsze dane, które musi przedstawić oferent obejmują:
cenę sprzedaży oferowanej energii,
ilość energii oferowanej do sprzedaży (w podziale na poszczególne lata kalendarzowe),
wartość pomocy inwestycyjnej,
cenę skorygowaną.

Bardzo istotny jest fakt, że cena energii którą złożył oferent podlega aktualizacji (zgodnie z wskaźnikami zmiany cen określone przez GUS).

Aukcję wygrywa uczestnik aukcji, który zaoferował najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej pomniejszoną o kwotę podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, wówczas oferty te szeregowane są według kolejności ich wysłania.

Kwestie aukcji energii elektrycznej reguluje Ustawa OZE, która jest jednym z głównych przepisów związanych z realizacją inwestycji fotowoltaicznych : Podstawy prawne budowy instalacji fotowoltaicznych

Aukcje energii elektrycznej

  • Odwiedź nas: