Czynniki istotne przy planowaniu instalacji fotowoltaicznych

17 lutego, 2020   /   : PROSUN  / Kategorie :  Energia odnawialna, Energia słoneczna, Energia słońca

Planując budowę instalacji fotowoltaicznej musimy uwzględnić następujące czynniki, które w przyszłości będą miały wpływ na konfiguracje i wykonanie instalacji fotowoltaicznej:
-> Wymagania właścicieli budynków (Bezpieczeństwo i higiena pracy)
-> Wymagania stawiane instalacjom fotowoltaicznym przez firmy ubezpieczeniowe
-> Przepisy elektryczne, normy wykonawcze
-> Badania i pomiary przy odbiorze instalacji fotowoltaicznej
-> Szkolenie użytkowników instalacji fotowoltaicznej
-> Konserwacja i serwis

Planowanie instalacji fotowoltaicznej

Ponadto podczas planowania instalacji fotowoltaicznej należy również zwrócić uwagę na takie czynniki jak:
-> bezpieczeństwo statyczne (dach, budynek),
-> długotrwałe stabilne mocowanie (moduły, konstrukcja modułów),
-> szczelność dachu (miejsca mocowania uchwytów modułów z połacią dachu),
-> spełnienie wytycznych dotyczące dachów płaskich (odstępy między rzędami modułów),
-> brak przeszkód w odprowadzaniu deszczu,
-> bezpieczeństwo elektryczne (spełnienie wymagań w zakresie prowadzenia kabli, prawidłowe uziemienie instalacji),
-> ochrona przeciwpożarowa (dostęp do gaśnic, stref pożarowych),
-> oznakowanie głównych elementów instalacji (wyłącznik DC, miejsca znajdujące się pod napięciem, wyłącznik AC),
-> sposób układania kabli elektrycznych(kable będą stale pod napięciem powinny być prowadzone w metalowych osłonach,
-> dostępność dachu do prac konserwacyjnych (kominiarz)
-> dostęp do wentylatorów i przejść dachowych (np klapy świetlików, włazy lub okna dachowe),
-> dostęp do miejsc uszczelniania dachu oraz dylatacji (głównie w celach konserwacyjnych),
-> odstępy bezpieczeństwa od krawędzi dachu i do świetlików, w tym również biorąc pod uwagę ewentualną akcję gaśnicza i możliwość mycia modułów,
-> konserwacja i serwis pokrycia dachowego.

Kalkulatory dla instalatorów fotowoltaiki

Zagrożenia bezpieczeństwa ze strony systemów fotowoltaicznych mogą być związane z niebezpieczeństwem porażenia prądem elektrycznym, w szczególności mogą być związane z:
-> uszkodzeniem izolacji części dotykanych (przewodów, modułów),
-> poluzowane połączenia mocującego moduły,
-> ryzyko pożaru (przegrzanie elementów, urządzeń składowych instalacji fotowoltaicznej),
-> ryzyko wystąpienia łuków elektrycznych (mogące wystąpić w połączeniach elektrycznych modułów, przyłączy, kabli, konektorów),
-> uszkodzenie modułu (rama, szyba),

Jeśli planujemy inwestowanie w fotowoltaikę wtedy na różnych etapach procesu inwestycyjnego musimy się liczyć z koniecznością spełnienia różnych wymagań prawnych, których listę można znaleźć tutaj: Podstawy prawne budowy instalacji fotowoltaicznych

Planowanie instalacji fotowoltaicznej

  • Odwiedź nas:

You may also like


Planowanie systemów bateryjnych

Planowanie systemów bateryjnych

W normalnych warunkach energię słoneczną wytworzoną przez instalację fotowoltaiczną można tylko częściowo wykorzystać bezpośrednio w gospodarstwie domowym. Typowe trzyosobowe gospodarstwo domowe, posiadające instalację sieciową o mocy 5 kW, zużywa bezpośrednio około 20 do 30 % energii słonecznej wyprodukowanej przez tą instalację W takim przypadku nadmiar energii słonecznej wypływa do sieci energetycznej (nadwyżka w stosunku do […]

Przeczytaj całość
Wybór systemów grzewczych

Wybór systemów grzewczych

Planując ogrzewać dom lub mieszkanie w sposób przyjazny dla środowiska, przy wyborze systemu grzewczego należy zwrócić szczególną uwagę na emisję CO2 źródła energii. Dwutlenek węgla powstaje na przykład podczas spalania paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny. Przy wysokich stężeniach dwutlenek węgla (CO2) jest nie tylko szkodliwy dla mieszkańców, ale także sprzyja […]

Przeczytaj całość