Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej.

Każda instalacja fotowoltaiczna oraz operator instalacji mogą być ubezpieczeni, przy czym te dwa obszary są niezależne i każdy z nich obejmuje inny obszar ubezpieczenia.

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej w przeciwieństwie do ubezpieczenia od odpowiedzialności operatora fotowoltaicznego nie pokrywa szkód wyrządzonych przez urządzenie, ale uszkodzenie samego sprzętu. Może ono obejmować na przykład uszkodzenia spowodowane przez ogień, burzę lub powódź. Ponadto często obejmują one także szkody powstające w wyniku przepięcia wywołanego przez piorun uderzający w instalację fotowoltaiczną. Również skutki utraty przychodów przez operatora wynikające z przerwy pracy instalacji mogą być zawarte w ubezpieczeniu.

Utrata przychodów może oznaczać, że system nie pracuje przez okres na przykład od 3 do 18 miesięcy i wtedy firma ubezpieczeniowa może wypłacać zwrot sumy odpowiadające utraconym przychodom.

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej

Przykładowo dla instalacji o mocy 6,5 kW roczne ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej może wynieść około 90 EUR (dane z rynku niemieckiego).

Poniżej wymienione elementy mają wpływ na wartość składki ubezpieczeniowej instalacji fotowoltaicznej:
– cena systemu – bez VAT (suma ubezpieczenia),
– wielkość instalacji (w kWp),
– klasa podłoża na których znajduje się instalacja,
– lokalizacja instalacji (dom, warsztat, budynek gospodarczy, inne),
– rodzaj dachu (płaski, skośny),
– czy instalacja znajduje się w pobliżu zamieszkałych budynków?,
– kto zainstalował instalację (osoba prywatna, instalator)?,
– czy instalacja wyposażona jest w instalację przeciwodgromową?,
– czy instalacja wyposażona jest w system alarmowy?,
– czy instalacja znajduje się w pobliżu miejsca składowania łatwopalnych materiałów (jak słoma, papier, drewno, farby)?,
– czy do instalacji w dalszym ciągu produkowane są części zamienne i zapasowe?,
– wiek instalacji,
– okres ubezpieczenia instalacji,
– metoda płatności za ubezpieczenie,

Za szkody wyrządzone przez instalację fotowoltaiczną odpowiada specjalne ubezpieczenie operatora instalacji fotowoltaicznej (nie są one uwzględnione w ubezpieczeniu prywatnym operatora lub w ubezpieczaniu nieruchomości na której znajduje się instalacja). Takie uszkodzenia mogą wystąpić na przykład w wyniku pożaru instalacji zamontowanej na dachu wynajmowanego budynku.

Ubezpieczenie operatora instalacji fotowoltaicznej, dla podobnej wielkości instalacji o mocy 6,5 kW, rocznie może wynieść około 70 EUR (suma ubezpieczeniowa 1.000.000 EUR – dane z rynku niemieckiego).

Poniżej wymienione elementy mają wpływ na wartość składki ubezpieczeniowej operatora instalacji fotowoltaicznej:
– wartość instalacji,
– moc instalacji (w kWp),
– powierzchnia instalacji (w m2),
– miejsce zabudowy instalacji (prywatna nieruchomość, dzierżawiona nieruchomość),
– wykonawca instalacji (samodzielny montaż, firma montażowa),
– liczba budynków na których znajduje się instalacja,
– okres ubezpieczenia,
– metoda płatności.

Najczęściej ubezpieczenie zawierane jest na okres 1 lub 3 lat i wartość przedłużenia ubezpieczenia oczywiście będzie zależała od historii ubezpieczonej instalacji fotowoltaicznej. Wysokość składek zależy w duzej mierze do poziomu konkurencji na rynku ubezpieczeń – powyższe podane ceny dotyczą dojrzałego rynku niemieckiego, gdzie w fotowoltaice pracuje już ponad 35.000 MW,

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej
.