Podstawy prawne fotowoltaiki

24 listopada, 2019   /   : PROSUN  / Kategorie :  

Wymagania dotyczące modułów fotowoltaicznych:
-> EN 50521 – Złącza elektryczne do zastosowań w systemach fotowoltaicznych — Wymagania bezpieczeństwa i badania
-> EN 61215 – Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych — Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu
-> EN 61646 – Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) — Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu
-> EN 61730-1 – Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) — Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji
-> EN 61730-2 – Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) — Część 2: Wymagania dotyczące badań
-> EN 62108 – Testowanie modułów fotowoltaicznych (PV) w korozyjnym środowisku mgły solnej
-> PN-EN 62790 – Puszki przyłączeniowe do modułów fotowoltaicznych — Wymagania bezpieczeństwa i badania
-> IEC 62759-1 Moduły fotowoltaiczne (PV) – Testowanie transportu – Część 1: Transport i wysyłka modułów

Wymagania dotyczące inwerterów:
-> PN-EN 50178 Urządzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach dużej mocy
-> PN-EN 50524 – Karta danych i tabliczka znamionowa falowników do systemów fotowoltaicznych
-> PN-EN 50530 – Całkowita sprawność falowników fotowoltaicznych
-> PN-EN 62109-1 Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemach energetycznych — Część 1: Wymagania ogólne
-> PN-EN 62109-2 Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemach energetycznych — Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące falowników
-> IEC 62109 – Mechaniczne i elektryczne wymagania bezpieczeństwa dla falowników PV
-> Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Wymagania dotyczące rozdzielnic elektrycznych:
-> PN-EN 60439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe — Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu
-> PN-EN 61439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe — Część 1: Postanowienia ogólne

Wymagania dotyczące odbioru instalacji fotowoltaicznych:
-> PN-EN 62446 – Systemy fotowoltaiczne (PV) — Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania — Część 1: Systemy podłączone do sieci — Dokumentacja, odbiory i nadzór

Wymagania dotyczące systemów fotowoltaicznych:
-> PN-EN 1090-1+A1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych
-> PN-EN 1372 – Złącza DC stosowane w systemach fotowoltaicznych — Wymagania bezpieczeństwa i badania
-> PN-EN 1990 – Podstawy projektowania konstrukcji
-> PN-EN 1993-1 – Projektowanie konstrukcji stalowych — Część 1-12: Reguły dodatkowe rozszerzające zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymałości do S 700 włącznie
-> PN-EN 1999-1-1 – Projektowanie konstrukcji aluminiowych — Część 1-1: Reguły ogólne
-> PN-EN 50380 – Wymagania dotyczące oznakowania i dokumentacji modułów fotowoltaicznych
-> PN-EN 50548 – Puszki przyłączeniowe do modułów fotowoltaicznych
-> PN-EN 50618 – Kable i przewody elektryczne do systemów fotowoltaicznych
-> PN-HD 60364 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania
-> PN-EN 61000-6-4: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) — Część 6-4: Normy ogólne — Norma emisji w środowiskach przemysłowych
-> PN-EN 61194 – Parametry charakterystyczne autonomicznych systemów fotowoltaicznych (PV)
-> PN-EN 61277 – Naziemne fotowoltaiczne (PV) systemy wytwarzania mocy. Uwagi ogólne i przewodnik
-> PN-EN 61427-1 – wtórne ogniwa i akumulatory wykorzystywane w celu magazynowania energii w systemach energetyki odnawialnej — Wymagania ogólne i metody badań
-> PN-EN 61683 – Układy fotowoltaiczne. Stabilizatory mocy. Procedura pomiaru sprawności
-> PN-EN 61724 – Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego. Wytyczne pomiaru, wymiany danych i analizy
-> PN-EN 61727 – Systemy fotowoltaiczne (PV). Charakterystyki uniwersalnych złączy standardowych
-> PN-EN 62124 – Systemy fotowoltaiczne (PV) wolnostojące. Weryfikacja projektu
-> PN-EN 62446 Systemy fotowoltaiczne przyłączone do sieci elektrycznej. Minimalne wymagania dotyczące dokumentacji systemu, badania rozruchowe i wymagania
-> PN-EN 62509 – Urządzenia kontrolujące proces ładowania akumulatorów w systemach fotowoltaicznych. Parametry i działanie
-> PN-EN 62093 – Elementy uzupełniające w systemach fotowoltaicznych — Założenia kwalifikacyjne dla środowiska naturalnego
-> PN-EN 62124 – Systemy fotowoltaiczne (PV) wolnostojące — Weryfikacja projektu.
-> PN-EN 62485-2 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych i instalacji baterii — Część 2: Baterie stacjonarne
-> PN-EN 62509 ? Urządzenia kontrolujące proces ładowania akumulatorów w systemach fotowoltaicznych. Parametry i działanie
-> IEC 60904-1 – Wymagania dotyczące pomiaru charakterystyk prądowo-napięciowych jednozłączowych elementów
-> USTAWA z dnia 20 lutego 2015r o odnawialnych źródłach energii

Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych:
-> PN-EN 50588-2 – Transformatory średniej mocy 50 Hz, o najwyższym napięciu urządzenia nieprzekraczającym 36 kV — Część 2
-> PN-HD 60364-7 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.. Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV)
-> PN-EN 60947-3 – Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa — Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi
-> IEC 60364 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 6: Sprawdzanie
-> IEC 62019 Akcesoria elektryczne – Wyłączniki automatyczne i podobny sprzęt do użytku domowego – Styki pomocnicze
-> IEC 62116 – Badanie działania zabezpieczenia przed pracą wyspową
-> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

Wymagania dotyczące ochrony odgromowej i przepięciowej:
-> PN-EN 61140 – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym — Wspólne aspekty instalacji i urządzeń
-> PN-EN 61173 – ?Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów wytwarzania mocy elektrycznej ? przewodnik
-> PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa — Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia

Wymagania dotyczące klasyfikacji ogniowej i bezpieczeństwa pożarowego:
-> PN-EN 13501 – Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków — Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej
-> PN-EN 13943 – Bezpieczeństwo pożarowe – Terminologia
-> PN-EN 15182-2 – Przenośny sprzęt do rozprzestrzeniania środków gaśniczych dostarczanych przez pompy pożarowe — Prądownice dla straży pożarnej — Część 2: Prądownice uniwersalne PN 16
-> PN-EN 60695-1-30 – Badanie zagrożenia ogniowego — Część 1-30: Wytyczne oceny zagrożenia ogniowego wyrobów elektrotechnicznych.
-> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
.
-> Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
-> Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zmiana Dz. U. 2020 poz. 471)
-> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

Rynek energii elektrycznej:
-> Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii

  • Odwiedź nas:

You may also like


Dobór parametrów systemu bateryjnego

Większość baterii dostępnych na rynku może zostać wykorzystana do budowy akumulatorów, które mają możliwość ponownego ładowania i tym samym wielokrotnego wykorzystania do zasilnia różnych urządzeń. Baterie najczęściej dostępne na rynku i mające możliwość wielokrotnego ładowania/rozładowania można wymienić: – Baterie Ni-MH (niklowo-manganowo-wodorowe), – Baterie LiFePo (litowo-żalazowo-fosforowe), – Baterie NMC (niklowo-Manganowo-Cobaltowe) – Baterie Li-Po (litowo-polimerowe), – Baterie […]

Przeczytaj całość

Zagrożenia występujące w instalacjach fotowoltaicznych

Instalacje fotowoltaiczne emitują pola elektryczne i magnetyczne w różnych zakresach częstotliwości, a ich rodzaj i wielkość przede wszystkim zależy od elementu instalacji fotowoltaicznej, w szczególności: 1) Moduły fotowoltaiczne na które pada promieniowanie słoneczne zamieniają je na energię elektryczną. Moduły będąc źródłem prądu stałego i napięcia stałego są też źródłem pól elektrostatycznych i magnetostatycznych. W momencie […]

Przeczytaj całość