Podstawy prawne fotowoltaiki

24 listopada, 2019   /   : PROSUN  / Kategorie :  

Wymagania dotyczące modułów fotowoltaicznych:
-> EN 50521 – Złącza elektryczne do zastosowań w systemach fotowoltaicznych — Wymagania bezpieczeństwa i badania
-> EN 61215 – Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych — Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu
-> EN 61646 – Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) — Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu
-> EN 61730-1 – Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) — Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji
-> EN 61730-2 – Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) — Część 2: Wymagania dotyczące badań
-> EN 62108 – Testowanie modułów fotowoltaicznych (PV) w korozyjnym środowisku mgły solnej
-> PN-EN 62790 – Puszki przyłączeniowe do modułów fotowoltaicznych — Wymagania bezpieczeństwa i badania
-> IEC 62759-1 Moduły fotowoltaiczne (PV) – Testowanie transportu – Część 1: Transport i wysyłka modułów

Wymagania dotyczące inwerterów:
-> PN-EN 50178 Urządzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach dużej mocy
-> PN-EN 50524 – Karta danych i tabliczka znamionowa falowników do systemów fotowoltaicznych
-> PN-EN 50530 – Całkowita sprawność falowników fotowoltaicznych
-> PN-EN 62109-1 Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemach energetycznych — Część 1: Wymagania ogólne
-> PN-EN 62109-2 Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych w fotowoltaicznych systemach energetycznych — Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące falowników
-> IEC 62109 – Mechaniczne i elektryczne wymagania bezpieczeństwa dla falowników PV
-> Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Wymagania dotyczące rozdzielnic elektrycznych:
-> PN-EN 60439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe — Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu
-> PN-EN 61439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe — Część 1: Postanowienia ogólne

Wymagania dotyczące odbioru instalacji fotowoltaicznych:
-> PN-EN 62446 – Systemy fotowoltaiczne (PV) — Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania — Część 1: Systemy podłączone do sieci — Dokumentacja, odbiory i nadzór

Wymagania dotyczące systemów fotowoltaicznych:
-> PN-EN 1090-1+A1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych
-> PN-EN 1372 – Złącza DC stosowane w systemach fotowoltaicznych — Wymagania bezpieczeństwa i badania
-> PN-EN 1990 – Podstawy projektowania konstrukcji
-> PN-EN 1993-1 – Projektowanie konstrukcji stalowych — Część 1-12: Reguły dodatkowe rozszerzające zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymałości do S 700 włącznie
-> PN-EN 1999-1-1 – Projektowanie konstrukcji aluminiowych — Część 1-1: Reguły ogólne
-> PN-EN 50380 – Wymagania dotyczące oznakowania i dokumentacji modułów fotowoltaicznych
-> PN-EN 50548 – Puszki przyłączeniowe do modułów fotowoltaicznych
-> PN-EN 50618 – Kable i przewody elektryczne do systemów fotowoltaicznych
-> PN-HD 60364 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania
-> PN-EN 61000-6-4: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) — Część 6-4: Normy ogólne — Norma emisji w środowiskach przemysłowych
-> PN-EN 61194 – Parametry charakterystyczne autonomicznych systemów fotowoltaicznych (PV)
-> PN-EN 61277 – Naziemne fotowoltaiczne (PV) systemy wytwarzania mocy. Uwagi ogólne i przewodnik
-> PN-EN 61427-1 – wtórne ogniwa i akumulatory wykorzystywane w celu magazynowania energii w systemach energetyki odnawialnej — Wymagania ogólne i metody badań
-> PN-EN 61683 – Układy fotowoltaiczne. Stabilizatory mocy. Procedura pomiaru sprawności
-> PN-EN 61724 – Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego. Wytyczne pomiaru, wymiany danych i analizy
-> PN-EN 61727 – Systemy fotowoltaiczne (PV). Charakterystyki uniwersalnych złączy standardowych
-> PN-EN 62124 – Systemy fotowoltaiczne (PV) wolnostojące. Weryfikacja projektu
-> PN-EN 62446 Systemy fotowoltaiczne przyłączone do sieci elektrycznej. Minimalne wymagania dotyczące dokumentacji systemu, badania rozruchowe i wymagania
-> PN-EN 62509 – Urządzenia kontrolujące proces ładowania akumulatorów w systemach fotowoltaicznych. Parametry i działanie
-> PN-EN 62093 – Elementy uzupełniające w systemach fotowoltaicznych — Założenia kwalifikacyjne dla środowiska naturalnego
-> PN-EN 62124 – Systemy fotowoltaiczne (PV) wolnostojące — Weryfikacja projektu.
-> PN-EN 62485-2 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych i instalacji baterii — Część 2: Baterie stacjonarne
-> PN-EN 62509 ? Urządzenia kontrolujące proces ładowania akumulatorów w systemach fotowoltaicznych. Parametry i działanie
-> IEC 60904-1 – Wymagania dotyczące pomiaru charakterystyk prądowo-napięciowych jednozłączowych elementów
-> USTAWA z dnia 20 lutego 2015r o odnawialnych źródłach energii

Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych:
-> PN-EN 50588-2 – Transformatory średniej mocy 50 Hz, o najwyższym napięciu urządzenia nieprzekraczającym 36 kV — Część 2
-> PN-HD 60364-7 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.. Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV)
-> PN-EN 60947-3 – Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa — Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy łączników z bezpiecznikami topikowymi
-> IEC 60364 – Instalacje elektryczne niskiego napięcia — Część 6: Sprawdzanie
-> IEC 62019 Akcesoria elektryczne – Wyłączniki automatyczne i podobny sprzęt do użytku domowego – Styki pomocnicze
-> IEC 62116 – Badanie działania zabezpieczenia przed pracą wyspową
-> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

Wymagania dotyczące ochrony odgromowej i przepięciowej:
-> PN-EN 61140 – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym — Wspólne aspekty instalacji i urządzeń
-> PN-EN 61173 – ?Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów wytwarzania mocy elektrycznej ? przewodnik
-> PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa — Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia

Wymagania dotyczące klasyfikacji ogniowej i bezpieczeństwa pożarowego:
-> PN-EN 13501 – Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków — Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej
-> PN-EN 13943 – Bezpieczeństwo pożarowe – Terminologia
-> PN-EN 15182-2 – Przenośny sprzęt do rozprzestrzeniania środków gaśniczych dostarczanych przez pompy pożarowe — Prądownice dla straży pożarnej — Część 2: Prądownice uniwersalne PN 16
-> PN-EN 60695-1-30 – Badanie zagrożenia ogniowego — Część 1-30: Wytyczne oceny zagrożenia ogniowego wyrobów elektrotechnicznych.
-> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
.
-> Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
-> Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (zmiana Dz. U. 2020 poz. 471)
-> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

Rynek energii elektrycznej:
-> Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii

  • Odwiedź nas:

You may also like


Dobór modułów fotowoltaicznych

Zmieniające się parametry pracy modułów fotowoltaicznych (głównie napięcie i prąd) mają coraz większe znaczenie na dobór pozostałych elementów systemów fotowoltaicznych, takich jak falowniki, kable, wtyczki oraz zabezpieczenia. 1. Sprawność modułu fotowoltaicznego Sprawność modułu fotowoltaicznego pokazuje, jak efektywnie działa moduł. Im wyższa sprawność, tym więcej energii słonecznej moduł zamienia na energię elektryczną. Sprawność modułów monokrystalicznych wynosi […]

Przeczytaj całość

Dobór parametrów systemu bateryjnego

Większość baterii dostępnych na rynku może zostać wykorzystana do budowy akumulatorów, które mają możliwość ponownego ładowania i tym samym wielokrotnego wykorzystania do zasilnia różnych urządzeń. Baterie najczęściej dostępne na rynku i mające możliwość wielokrotnego ładowania/rozładowania można wymienić: – Baterie Ni-MH (niklowo-manganowo-wodorowe), – Baterie LiFePo (litowo-żalazowo-fosforowe), – Baterie NMC (niklowo-Manganowo-Cobaltowe) – Baterie Li-Po (litowo-polimerowe), – Baterie […]

Przeczytaj całość