Instalacja “on grid”

Instalacja fotowoltaiczna “on grid”, czyli podłączona do sieci elektroenergetycznej składa się z następujących elementów:
generator fotowoltaiczny (układ modułów fotowoltaicznych połączonych między sobą szeregowo lub równolegle),
inwerter w wykonaniu “on grid”, który dopasowuje się do napięcia sieciowego (faza oraz amplituda napięcia),
licznik energii elektrycznej wyprodukowanej (wymagania w zakresie doboru licznika oraz sposobu rozliczeń, przyłączenia instalacji fotowoltaicznej powinny zostać uzgodnione z zakładem energetycznym),
licznik energii zużytej,
elementy zabezpieczające (wyłącznik p.poż po stronie DC i AC, zabezpieczenia nadnapięciowe, zabezpieczenia nadprądowe),
elementy dodatkowe (nadzór parametrów pracy instalacji, system monitoringu),
instalacja odgromowa.

Dodatkowo w przypadku gdy instalacja fotowoltaiczna po stronie wtórnej będzie pracowała przy napięciu różnym od napięcia sieci, wtedy niezbędne będzie zastosowanie niezależnego transformatora lub inwertera w wykonaniu z wbudowanym transformatorem (będącym elementem integralnym inwertera). Z warunków przyłączenia do sieci wydanych przez zakład energetyczny mogą wynikać również inne wymagania w zakresie opomiarowania oraz wyposażenia dodatkowego instalacji fotowoltaicznej (specjalne opomiarowanie, przyłącze energetyczne, linia kablowa, inne).

Po stronie pierwotnej inwertera wpięte są łańcuchy modułów fotowoltaicznych w ten sposób, aby wytwarzanie przez nie napięcie oraz prąd nie przekraczały napięcia i prądu wejściowego inwertera (w całym zakresie jego pracy uwzględniając ich zmiany wraz ze zmianą warunków atmosferycznych).

Planując rozplanowanie modułów fotowoltaicznych na obiekcie należy zwrócić uwagę zacienienie modułów wynikające z :
warunków terenowych,
warunków nasłonecznienia, w szczególności w okresie zimowym kiedy słońce znajduje się najniżej na horyzoncie.

Przy planowaniu połączeń przewodowych poszczególnych elementów instalacji fotowoltaicznej należy zwrócić uwagę:
– właściwy dobór przekrojów przewodów z punktu widzenia obciążenia prądowego oraz ich całkowitej długości,
– właściwy dobór przekroju i długości przewodów z punktu widzenia dopuszczalnych spadków napięć na poszczególnych odcinkach instalacji.

Planowanie konfiguracji elektrowni fotowoltaicznej można przeprowadzić za pośrednictwem specjalistycznego oprogramowania, czy to dedykowanego dla określonego producenta inwerterów lub czy też uniwersalnego (np. PV SOL).

Ponadto podczas planowania instalacji fotowoltaicznej należy uwzględnić dopuszczalną obciążalność mechaniczną obiektu na którym będzie zamontowana (w tym, obciążenia statyczne wynikające z ciężaru konstrukcji generatora fotowoltaicznego oraz śniegu/lodu i dynamiczne wynikające z obciążeń generowanych przez wiatr).

Zgodnie z polskim prawem instalacje fotowoltaiczne podpięte do sieci “on grid” powinny być wykonywane przez uprawnione do tego firmy lub osoby – Instalatora.

Prosun : Energia prosto ze słońca.