Archiwa tagu: odbiór instalacji fotowoltaicznej

Zakup instalacji fotowoltaicznej

W czasach, kiedy fotowoltaika wchodzi do naszych domów dzięki dużym spadkom cen komponentów oraz dużej przychylności polityków (występuje duża liczba systemów wsparcia budowania fotowoltaiki), wydawało by się, że nie powinno być problemów z jej zakupem.
Niestety na rynku pojawia się coraz więcej ofert, które bazują na niewiedzy z zakresu fotowoltaiki i gdy do tego dołożymy nieczyste zamiary potencjalnych oferentów, to potencjalny inwestor może zamiast zysków ponieść duże koszty, które znacząco wydłużą okres zwrotu z inwestycji.

Jeśli planujemy wykonanie instalacji fotowoltaicznej jako Prosument (inwestor wytwarzający i zużywający energię elektryczną), to podstawowym pytaniem jest jakie aktualnie ponosimy koszty za energię elektryczną oraz jakie mamy zapotrzebowanie roczne na energię elektryczną?

Te dwa czynniki będą miały zasadnicze znaczenie na obliczenie okresu zwrotu z inwestycji oraz na wielkość instalacji (powinna odpowiadać rocznemu zużyciu energii, ponieważ jako prosument musimy zużyć całą wyprodukowaną energię elektryczną, ponieważ za niezużytą energię niestety nie uzyskamy żadnych przychodów). Okres rozliczenia zwykle wynosi rok lub pół roku i zostaje ustalony w momencie podpisywania umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.

Istotnym elementem jest oczywiście koszt wykonania instalacji fotowoltaicznej, który zależy przede wszystkim od zastosowanej technologii (urządzeń, wyposażenia, zabezpieczeń, rodzaju obiektu na którym ma powstać instalacja ). Rynkowe ceny wykonania 1 kWp prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej kształtują się na poziomie 4.000 – 5.500 PLN/kWp i obejmują kompletne wykonanie i odbiór instalacji fotowoltaicznej (może się zdarzyć, że koszty przekroczą te wartości, ale w takim przypadku warto wyjaśnić sobie te kwestie).

Powyższe koszty powinny uwzględniać następujące elementy:
moduły fotowoltaiczne,
inwerter,
konstrukcja montażowa,
zabezpieczenia przepięciowe (strona DC i AC),
uziemienie,
monitoring,
dokumentacja techniczna.

Jednocześnie koszty wykonania instalacji są niezależne od przychodów jakie prosument może uzyskać z tytułu projektów wsparcia takich inwestycji jak program “Mój prąd”, przychody z tytułu odliczeń od podatku dochodowego, czy systemów wsparcia przygotowanych przez NFOŚiGW.

Czasami na rynku można spotkać firmy oferujące różnego rodzaju formuły realizowania inwestycji, opierające się na leasingu lub kredycie. Ponieważ w okresie trwania takiej umowy leasingu właścicielem inwestycji jest firma wykonawcza, dlatego warto zwrócić uwagę na kwestie gwarancyjne (czy okres gwarancji na wszystkie elementy składowe instalacji pokrywa się z czasem trwania umowy leasingu). Równie istotne jest to, kto będzie pokrywać koszty naprawy i serwisowania instalacji fotowoltaicznej w okresie rozliczenia inwesycji i na jakich warunkach.

Ważnym elementem jest również kwestia uprawnień instalatora, wykonującego instalację. Ponieważ w czasach bumu inwestycyjnego na fotowoltaikę działalność taką podejmują różne osoby, nie koniecznie posiadające uprawnienia, dlatego ważne jest, aby sprawdzić czy firma realizująca naszą inwestycję posiada uprawnienia oraz warto zasięgnąć wiedzy na temat referencji (niewłaściwe wykonanie instalacji fotowoltaicznej może prowadzić nawet do pożaru obiektu na którym została ona wykonana).

Przed złożeniem zlecenia (przekazaniem pieniędzy) wykonawcy warto poprosić go o przekazanie i ewentualnie podpisanie umowy wykonawstwa, tak aby wszystkie uzgodnione warunki zostały w niej zawarte (wiele przedstawicieli firm wykonawczych opowiada różne rzeczy na temat realizacji inwestycji fotowoltaicznych, które nie mają przełożenia w rzeczywistości).

Przegląd i konserwacja instalacji fotowoltaicznej

Każda instalacja fotowoltaiczna musi podlegać regularnym przeglądom i konserwacjom, które są warunkiem bezawaryjnej i bezpiecznej jej pracy oraz mają olbrzymi wpływ na osiągane przychody z inwestycji.

Pierwszym i najważniejszym warunkiem bezpieczeństwa każdej instalacji fotowoltaicznej jest jej prawidłowe jej wykonanie oraz odbiór co mogą zagwarantować wyłącznie przeszkoleni i doświadczeni instalatorzy. Wszelkie wady ukryte powstałe podczas montażu instalacji fotowoltaicznej mogą być przyczyną problemów późniejszego jej operatora.

Dlatego jednym z podstawowych obowiązków operatora instalacji fotowoltaicznej jest regularne kontrolowanie osiąganych wydajności. Dzięki takiej kontroli jesteśmy w stanie bardzo szybko zauważyć wszelkie różnice wydajności spowodowane uszkodzeniem lub czasowym zasłonięciem powierzchni instalacji (czy to w wyniku zabrudzenia części instalacji, czy też spowodowanej zasłonięciem śniegiem lub innymi czynnikami zewnętrznymi).

Jednocześnie warto zainwestować w system nadzoru pracy instalacji posiadający obok rejestracji wydajności również pomiar parametrów nasłonecznienia (będziemy w stanie szybciej wykryć znaczne spadki wydajności instalacji fotowoltaicznej przy porównywalnych warunkach atmosferycznych).

Przegląd i konserwacja instalacji fotowoltaicznej

Przy tej okazji warto przynajmniej 2 razy w roku warto zaplanować mycie instalacji , podczas którego warto uwzględnić:
– unikać stosowania myjek wysokociśnieniowych,
– podczas mycia lepiej jest stosować zwykłą wodę, bez żadnych dodatków (płynów do mycia, usuwania brudów, które mogą przyspieszyć starzenie się materiałów zastosowanych do produkcji modułów i tym samym spadek wydajności względnie modułów ich uszkodzenie),
– nie wolno stawać na powierzchnię modułów (grozi uszkodzeniem płytek krzemowych oraz szyby),
– powinno się unikać mycia modułów podczas słonecznych dni, kiedy temperatura modułów przekracza 70 stopni C i gwałtowne schłodzenie może doprowadzić do pęknięcia szyby,
– nie należy dotykać części przewodzących prąd elektryczny, ponieważ występuje duże ryzyko porażenia (szczególnie podczas kontaktu z przewodzącą prąd elektryczny wodą).

Zakres czynności konserwacyjnych intalacji fotowoltaicznej.
Przegląd i konserwacja instalacji fotowoltaicznej

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak burze, huragany czy śnieżyce warto przeprowadzić pozaplanową kontrolę instalacji fotowoltaicznej w szczególności uszkodzenia kabli podłączeniowych, dachu, konstrukcji oraz powierzchni modułów.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek spadków wydajności instalacji w porównaniu z latami ubiegłymi (ponad naturalny spadek mocy związany ze starzeniem modułów), warto przeprowadzić jej szczegółową kontrolę.

Spadek wydajności instalacji fotowoltaicznej to przede wszystkim spadek przychodów, który w dłuższym okresie może negatywnie wpłynąć na opłacalność inwestycji (okres amortyzacji inwestycji).

Przegląd i konserwacja instalacji fotowoltaicznej

Odbiór instalacji fotowoltaicznej

Odbiór instalacji fotowoltaicznej może mieć ogromne znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa jej użytkowania, jak również ma duży wpływ na dochodzenie praw inwestora z tytułu gwarancji.

Odbiór instalacji fotowoltaicznej

Moduły fotowoltaiczne od pierwszego uruchomienia tracą w ciągu pierwszych 48 godzin około 2 – 4 % swojej mocy znamionowej. Poza tym każdego roku należy się liczyć ze stratą narastająco corocznie około 1 % pierwotnej wydajności modułów fotowoltaicznych. Związane jest to przede wszystkim ze “starzeniem” się materiałów użytych do produkcji modułu (również płytki krzemowe tracą stopniowo swoją wydajność) i jest to rzeczą normalną. Jednakże jeśli moduły fotowoltaiczne posiadają wady ukryte, to wtedy musimy się liczyć ze stratami wyższymi niż 1 % rocznie, co może przełożyć się niekorzystnie na wielkość przychodów uzyskiwanych z tytułu użytkowania instalacji fotowoltaicznej. Również fachowość montażu może mieć duży wpływ na wydajność instalacji fotowoltaicznej (naprężenia powstałe podczas montażu instalacji fotowoltaicznej mogą wpłynąć na uszkodzenie modułów fotowoltaicznych i tym samym na wydajność instalacji PV).

Odbiór instalacji fotowoltaicznej

Zatem jeśli chcemy w przyszłości dochodzić naszych praw gwarancyjnych w zakresie wydajności i warunków gwarancyjnych, to powinniśmy zadbać o przeprowadzenie należytego odbioru instalacji fotowoltaicznej.

Wśród danych które powinny zostać określone podczas takiego odbioru można wymienić charakterystykę i lokalizację instalacji, parametry podstawowych urządzeń, nazwy producentów poszczególnych urządzeń, charakterystykę instalacji (przekroje kabli, rodzaje zabezpieczeń, inne). Warto zadbać również o to, aby instalator zadeklarował w protokole odbioru wykonanie i uruchomienie instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami technicznymi. Ponadto instalator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie szkolenia z zakresu użytkowania oraz konserwacji instalacji fotowoltaicznej, a potwierdzenie wykonania takiego szkolenia może być integralną częścią protokołu odbioru.

Tutaj można pobrać przykładowy protokół odbioru instalacji fotowoltaicznej: Protokół odbioru instalacji fotowoltaicznej/.

Odbiór instalacji fotowoltaicznej