Archiwa tagu: odnawialne źródła energii

Aukcje energii elektrycznej OZE

Zgodnie z art. 78 ust. 6 ustawy o odnawialnych źródłach energii Prezes URE (Urzędu Regulacji Energetyki) ma obowiązek ogłoszenia aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Aukcje na sprzedaż energii elektrycznej skierowane są do wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, którzy w odróżnieniu do Prosumentów za każdy wytworzony 1 MWh otrzymają uzgodnioną w akcjach cenę sprzedaży.

Ogłoszenia o aukcji energii z OZE publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki podając informacje o typie oraz parametrach danej aukcji, a także informację o miejscu i sposobie składania ofert.

Regulamin przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii OZE dostępny jest na stronie internetowej URE.

W aukcjach będą mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii, którzy uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji, o którym mowa w art. 76 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii

W ogłoszonych przez URE aukcjach mogą brać udział wytwórcy energii elektrycznej pochodzącej z różnych źródeł, w szczególności:
-> wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego,
-> wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na lądzie,
-> wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji,
-> wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, w tym w wysokosprawnej kogeneracji,
-> wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż pozyskany ze składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków lub rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji,
-> stanowiących dedykowane instalacje spalania biomasy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji,
-> stanowiących układy hybrydowe, w tym w wysokosprawnej kogeneracji,
-> stanowiących instalacje termicznego przekształcania odpadów, w tym w wysokosprawnej kogeneracji,
-> stanowiących dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego,
-> wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej,
-> wykorzystujących wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej,
-> wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej,
-> wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu do wytwarzania energii elektrycznej.

Zwykle aukcje pogrupowane są wg. wielkości źródła energii elektrycznej (do 1 MW, oraz powyżej tej wartości), a ponadto aukcje mogą być skierowane do źródeł istniejących oraz dopiero planowanych do wybudowania.

Podczas aukcji energii najważniejsze dane, które musi przedstawić oferent obejmują:
cenę sprzedaży oferowanej energii,
ilość energii oferowanej do sprzedaży (w podziale na poszczególne lata kalendarzowe),
wartość pomocy inwestycyjnej,
cenę skorygowaną.

Bardzo istotny jest fakt, że cena energii którą złożył oferent podlega aktualizacji (zgodnie z wskaźnikami zmiany cen określone przez GUS).

Aukcję wygrywa uczestnik aukcji, który zaoferował najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej pomniejszoną o kwotę podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, wówczas oferty te szeregowane są według kolejności ich wysłania.

Smart grid – oszczędności dla klienta

Smart grid czyli inteligentna sieć energetyczna w jednym pojęciu zawiera następujące zagadnienia:
wytwarzanie energii elektrycznej,
magazynowanie energii elektrycznej,
zużycie energii elektrycznej,
zarządzanie energia elektryczną.

Smart grid nierozłącznie związany jest z decentralizacją wytwarzania energii elektrycznej, która coraz częściej wytwarzana jest przez małe elektrownie oparte o odnawialne źródła energii elektrycznej. Wśród tych źródeł są elektrownie fotowoltaiczne, wiatrowe oraz biogazowe.

W przypadku źródeł odnawialnych występuje mniejsza przewidywalność w zakresie zdolności wytwórczych, ponieważ ilość wytwarzanej przez nie energii elektrycznej zależy w dużym stopniu od czynników atmosferycznych (prędkość wiatru, natężenie promieniowania słonecznego).

Podstawowym problemem przy wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł jest jej wykorzystanie w okresach szczytów produkcji.

Smart grid

Stosując inteligentne systemy automatycznego sterowania możemy dopasowywać podaż do popytu za pośrednictwem:
automatycznego włączania odbiorników w okresach występowania nadwyżki energii elektrycznej na rynku (niższych cen energii elektrycznej),
magazynowania energii elektrycznej (baterie akumulatorów samochodów elektrycznych, produkcja i magazynowanie paliw, najczęsciej gazów, wykorzystywanych następnie do wytwarzania energii elektrycznej w okresie niedoboru energii na rynku),
automatycznego wyłączania odbiorników energii elektrycznej w szczytach zapotrzebowania na energię (dotyczy odbiorników, dla których okres pracy nie ma znaczenia i mogą zostać czasowo odłączone z sieci).
automatycznego uruchamiania rezerwowych źródeł energii elektrycznej (elektrownie gazowe, bloki cieplno-gazowe, których uruchomienie może nastąpić w bardzo krótkim czasie).

Dla odbiorcy istotną zmianą jest zastosowanie inteligentnego licznika energii elektrycznej, dzięki któremu możliwe jest uzyskiwanie korzyści wynikających z okresowych różnic w cenach energii na rynku. Odbiorca posiadający odbiorniki wpięte w inteligentną sieć elektryczną może włączać je w okresach występowania niskich cen energii (odbiornikami takimi mogą być m.in. pralka, piec grzewczy, pompa ciepła, zmywarki naczyń czy bojlery elektryczne, dla których nie ma znaczenia kiedy pobiorą z sieci elektrycznej energię potrzebną do wykonania swojej pracy).

Jednym z istotniejszych elementów składowych systemu Smard Grid jest platforma współpracy producentów, dystrybutorów oraz konsumentów określana pojęciem Virtual Power Plant, która przy wykorzystaniu inteligentnych liczników energii elektrycznej oraz sieci przesyłowej i systemu zarzadzania (sieć komunikacyjna między producentami i odbiorcami) pozwala konsumentom obniżyć koszty zużywanej przez nich energii elektrycznej.

Analizując zachowania odbiorców energii elektrycznej na rynku jesteśmy w stanie podejmować działania mające na celu optymalizację zużycia energii, któremu przy okazji może towarzyszyć obniżenie rachunków płaconych za energie elektryczną (dzięki zatosowaniu inteligentnych liczników można obniżyć nasze rachunki za energię elektryczną nawet o 10-20 %).

Smart grid