Dom energooszczędny

Standardy energetyczne budynków

Standardy wykonania budynków mają znaczenie w działaniach na rzecz łagodzenia zmian klimatycznych nie tylko w Polsce, ale również w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Dlatego stworzone zostały ramy prawne mające na celu wspierania działań mających na celu określenie takich standardów w postaci dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) oraz dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED).
Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 2010/31/UE wymaga określenia charakterystyki energetycznej budynku na etapie projektowania i podanie jego wydajności energetycznej jako wskaźnika na etapie eksploatacji (certyfikat wydajności energetycznej).
Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej 2012/27/UE ustanowiła ramy działań na rzecz promowania efektywności energetycznej w UE w celu osiągnięcia celu związanego ze wzrostem efektywności energetycznej o 20% (zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 20%) do 2020 r. oraz do stworzenia warunków dla dalszej poprawy efektywności energetycznej po tym terminie.

Okazuje się, że olbrzymie ilości ciepła tracone są w przypadku domów niespełniających nowoczesnych standardów wykonania i tym samym rosną ilości energii zużywanej odniesionej do powierzchni mieszkalnej budynku. Największe straty ciepła występują na połaci dachu i mogą osiągnąć poziom przekraczający 30 – 40 %.

Straty ciepła budynku

Oczywiście jednym z czynników wpływających na standard wykonania budynku jest jego wiek. Ponieważ zunifikowane standardy powstały na początku XXI wieku, dlatego wcześniej nie zawsze zwracano uwagę na straty ciepła nowopowstałych budynków. Jednocześnie średni wiek istniejących budynków i udział nowych budynków w całkowitych zasobach to dobre wskaźniki wskazujące na ogólną efektywność zasobów budowlanych. Im wyższy udział nowych mieszkań (wybudowanych zgodnie z wyższymi standardami efektywności energetycznej), tym ogólnie wyższa będzie ogólna charakterystyka energetyczna budynków.
Dobrym parametrem opisującym standard wykonania budynku jest ilość energii zużywanej do celów grzewczych na metr kwadratowy powierzchni mieszkalnej, zużywanej w okresie 1 roku.

Poniższy kalkulator pozwala na szacunkowe obliczenie tego wskaźnika na podstawie ilości zużywanej paliwa przez źródło ciepła.

Oczywiście wynik obliczeń jest tylko wartością szacunkową i nie zastąpi konieczności przeprowadzenia stosownych auditów, przez uprawnionych do tego auditorów.

Ponadto kalkulator pozwala również na porównanie kosztów ogrzewania występujące przy różnych rodzajach ogrzewania budynku (gaz ziemny, gaz płynny, olej opałowy, drewno, węgiel, energia elektryczna oraz pompa ciepła).

Rozmieszczenie mieszkania lub domu ma wpływ na charakterystykę energetyczną ogrzewania pomieszczeń, ponieważ różne charakterystyki izolacji oznaczają różne jednostkowe zużycie ogrzewania pomieszczeń (ze względu na różną powierzchnię ścian stykającą się z otoczeniem). Tym samym dom w zabudowie bliźniaczej teoretycznie zużywa mniej energii cieplnej na m2 niż dom wolnostojący (ma część ścian lub/i podłóg wspólnych).

Wśród działań podnoszących standardy energetyczne budynku można wymienić:
-> Docieplenie budynku (ściany, poddasza itp.),
-> Wymianę okien w celu zmniejszenia strat ciepła,
-> Wymianę drzwi zewnętrznych w celu poprawy izolacyjności termicznej i szczelności,
-> Optymalizacja ustawień czasu i temperatury ogrzewania budynku,
-> Zmiana typowych zachowań użytkowników budynku,
-> Podział na strefy lub ulepszenie kontroli ogrzewania, tak aby ciepło było używane tylko wtedy, gdy jest potrzebne,
-> Poprawa efektywności energetycznej procesów wykorzystujących ciepło (optymalizacja źródeł energii cieplnej).

Standard energetyczny budynku