Net Metering

System Net Billingu

Net metering określa sposób rozliczania energii elektrycznej wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej. z energią elektryczną zużytą w okresie rozliczeniowym. Rozliczenie systemu net metering jest stosunkowo proste bo dla każdego wyprodukowanego i wysłanego do sieci 1 kW, można odebrać 0,8 kW lub 0,7 kW (odpowiednio instalacja do 10 kW i powyżej 10 kW) w dowolnym momencie okresu rozliczeniowego (trwającego zwykle 1 rok).

Cały proces rozliczenia odbywa się automatycznie i jest realizowany przez Operatora System Dystrybucyjnego, z którym prosument ma podpisana umowę kompleksową.

Idea systemu Net Metering polegała na tym, żeby instalacja fotowoltaiczna produkowała energię (głównie latem), którą można będzie potem odebrać na przykład zimą (tak jak pokazano na poniższym rysunku).

Net metering

System net meteringu obowiązuje przez 15 lat od powstania instalacji prosumenckiej co gwarantuje Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii. Wprowadzenie tego systemu doprowadziło do gwałtownego przyrostu liczby instalacji prosumenckich w Polsce, których ilość przekroczyła 1 mln w 2022 roku (na koniec 2015 roku było zaledwie 4 tys. Prosumentów w Polsce).

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 29 października 2021 r. wprowadziła system net-billingu, czyli systemu wartościowego rozliczenia nadwyżki energii wyprodukowanej przez prosumenta.

Rozwiązanie związane z systemem Net billingu wiąże się z wdrożeniem przepisów UE zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej.
Z założenia Dyrektywa ma stworzyć w całej Unii Europejskiej możliwości wyboru wszystkim unijnym odbiorcom końcowym energii elektrycznej (obywatele, przedsiębiorstwa i inne podmioty występujące na rynku). Dodatkowo Dyrektywa ma również na celu zapewnienie konkurencyjnych cen i wyższych standardów usług związanych z rynkiem energii.

Poniższy kalkulator pozwala na przeprowadzenie symulacji i porównanie obydwu systemów, Net Meteringu i Net Billing.

W systemie Net Billingu nie wysyłamy wytworzonej energii do sieci energetycznej na przechowanie (wirtualny magazyn energii), ale ją sprzedajemy. Przy czym do sieci można wysłać i tym samym sprzedać jedynie 20 % wyprodukowanej energię przez instlację fotowoltaiczną, tym samym 80 % musi zostać zużyte przez prosumenta. System net-billingu ma stanowić zachętę dla prosumentów do większej autokonsumpcji energii. Tym samym aby osiągnąć wzrost autokonsumpcji prosument jest zmuszony do wykorzystania systemów magazynowania energii elektrycznej oraz do zastosowania rozwiązań SMART HOME.

W myśl idei Net billingu prosument musi aktywnie uczestniczyć na rynku energii, na którym powinien korzystać z urządzeń służących do magazynowania i zarządzania energią w gospodarstwie domowym. Dlatego bardzo ważne staje się właściwe dobranie konfiguracji zastosowanych rozwiązań produkcji, magazynowania i wykorzystania energii elektrycznej.

Kalkulatory dla instalatorów fotowoltaiki

Dodatkowo art. 33 Ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 określa górne limity wielkości magazynu energii, dla którego nie jest niezbędna zmiana warunków przyłączenia instalacji fotowoltaicznej, przyłączonej do sieci energetycznej razem z magazynem energii. limit ten określono na poziomie pojemności systemu magazynowego równego mocy zainstalowanej mikroinstalacji.

Kalkulator pozwala również określić optymalną konfigurację systemu magazynowania energii (z wykorzystaniem zarówno rozwiązań bateryjnych, jak również rozwiązań SMART HOME). To dzięki zastosowaniu systemu SMART HOME prosument jest w stanie ograniczyć wielkość magazynu energii, co jest bardzo istotne z punktu widzenia zapisów w/w Ustawy, ale dodatkowo jest korzystne również ze względu na minimalizację wielkości inwestycji.

Net Billing